مرور برچسب

افسردگی

حمله های افسردگی را بشناسید

بیماری افسردگی، بیماری تنش و اضطراب است. هر بار که در چنین شرایطی قرار می گیرید بدن شما به جای واکنشی ساده مانند میل نداشتن به غذا، واکنش های حادتری مانند بی خوابی های طولانی یا عدم هضم غذا از خود بروز می دهد.