مرور برچسب

تعریف کارآفرین ها

علاقه کارآفرین ها به تعریف و تمجید

خلاصه نوشته: تعریف و تمجید از کارمندان می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد و اصلاح اشتباهات آن ها داشته باشد. کارآفرینان موفق نیز به همین منظور از تکنیک PCP ( تحسین، تصحیح و تحسین) در روابط خود با کارمندان و پرسنلی که دارند استفاده می نمایند.…