مرور برچسب

تغذیه نوزاد

تغذیه کودکان

در سن یک سالگی اگر کودک خواست خودش غذایش را بخورد و روی آن اصرار داشت، یک قاشق کوچک به او بدهید و هنگامی که مشغول غذا خوردن شد، خودتان با قاشق دیگری به او غذا بدهید