مرور برچسب

جذب دیگران

نحوه صحبت کردن با افراد برای جذب آن ها

نحوه صحبت کردن با افراد بیانگر میزان احساسات شما خواهد بود؛ به عبارت دیگر زمانی که به صحبت کردن می پردازید، هر جمله ای که در صحبت های خود به کار می برید، نشان دهنده ی نوع احساسات شما درباره آن موضوع خواهد بود.